Privacybeleid

Het volgende Privacybeleid gaat in op de methoden die xBitcoin Club gebruikt voor het verzamelen en verwerken van de gegevens die door onze klanten worden gedeeld bij het gebruik van onze website. Xbtc Club respecteert alle toepasselijke wetgeving en verzamelt en verwerkt alleen het absolute minimum aan gegevens die nodig zijn voor de goede werking van onze website, waarvoor wij een legitiem belang hebben, gedefinieerd door de noodzaak om de werking van de geleverde diensten te handhaven.

Inleiding

Doel van het privacybeleid

Het doel van dit Privacybeleid is om grondige informatie te verstrekken over de praktijken die wij hebben ingevoerd met betrekking tot het verzamelen, opslaan, gebruiken en beschermen van uw persoonlijke informatie, en om uit te leggen welke rechten u heeft met betrekking tot die informatie en het gebruik ervan.

De gedefinieerde juridische termen moeten worden begrepen volgens de onderstaande definities in dit Privacybeleid. Maak uzelf vertrouwd met de volgende termen en definities voordat u verdergaat:

Definities

 • Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meerdere factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De definitie is in overeenstemming met de GDPR, die de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens schetst.
 • Gegevensbeheerder: De rechtspersoon die bepaalt wat voor soort gegevens van de gebruiker worden verzameld, welke middelen voor het verzamelen van gegevens worden gebruikt en voor welk doel. In dit geval is xBitcoin Capex Club de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
 • Gegevensverwerker: De persoon, het bedrijf of een andere entiteit die op verzoek van de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens van de gebruiker verwerkt. Een Gegevensbeheerder kan met meerdere Gegevensverwerker tegelijk werken.
 • Verwerking van persoonsgegevens: Alle mogelijke handelingen waarbij de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt. Deze omvatten het verzamelen, opslaan, wijzigen, verplaatsen, delen, verwijderen van gegevens, en meer.
 • GDPR: REGELING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
 • Het verzamelen van uw persoonsgegevens

  Om het functioneren en de hoge kwaliteit van onze diensten te waarborgen, is het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens van u vereist. De belangrijkste methoden die XBTC Capex gebruikt om gegevens van haar gebruikers te verzamelen zijn onder andere:

 • De klant geeft vrijwillig enkele van zijn gegevens op tijdens het gebruik van onze website:
 • Gebruikers verstrekken routinematig en vrijwillig bepaalde gegevens wanneer ze XBTC Capex Club gebruiken. U kunt dit bijvoorbeeld doen wanneer u het registratie- of contactformulier invult, waarbij u uw naam en contactgegevens moet opgeven. Het vrijwillig invullen van uw gegevens op ons registratieformulier wordt beschouwd als een effectieve, geldige en geïnformeerde wettelijke toestemming, die vrij is gegeven.

 • De klant deelt een deel van zijn gegevens bij de communicatie met xBitcoin Capex Club:
 • Wanneer u contact met ons opneemt of onze diensten aanvraagt, kan het zijn dat u onbedoeld enkele persoonsgegevens verstrekt tijdens de communicatie. Bovendien moet u ook uw contactgegevens delen, zodat wij uw bericht kunnen beantwoorden. Gegevens die niet binnen het kader van de diensten vallen of niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de xBitcoin Club website, of die niet relevant zijn voor ons functioneren, worden op geen enkele wijze verwerkt.

 • Toegevoegde gegevens die beschikbaar zijn door normaal websitegebruik:
 • Daarnaast kan Xbtc Club ook bepaalde demografische of gedragsgegevens over klanten verzamelen door het gebruik van cookies en soortgelijke hulpmiddelen die deel uitmaken van onze website. De verzamelde gegevens worden collectief gebruikt als een vorm van groepsidentificatie.

  Verwerking van persoonsgegevens

  xBitcoin Capex Club verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor zover die nodig zijn voor het functioneren van onze website, ons vermogen om de diensten die wij u aanprijzen te leveren en om gebieden van XBTC Capex te analyseren die verder kunnen worden verbeterd. Alle verzameling en verwerking van gegevens in verband met Xbitcoin Capex App is afgestemd op de geldende privacywetgeving en maakt geen inbreuk op de rechten van de gebruiker.

  xBitcoin Club verzamelt en verwerkt gebruikersgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Contractueel: Wij moeten sommige van uw persoonsgegevens verzamelen om bepaalde diensten aan u te kunnen leveren, zoals het aanmaken van een account.
 • Wettelijke naleving: De GDPR en andere privacy-gerelateerde wetgeving vereisen dat XBTC Capex gebruikersgegevens verzamelt.
 • Gerechtvaardigd belang: In sommige gevallen kan XBTC Capex Club een respectabele reden hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen, die zwaarder weegt dan uw privacyrechten. In dergelijke gevallen moet xBitcoin Club dit legitieme belang echter kunnen aantonen. De verwerking is noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.
 • Overeenkomstige verzameling: Wij kunnen sommige persoonsgegevens ook om andere redenen verzamelen, maar alleen als u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verzamelen van een bepaald type gegevens.
 • We moeten benadrukken dat Xbtc Club niet de directe gegevensverwerker is en geen gegevens op zijn servers opslaat. Wanneer een klant een account aanmaakt bij xBitcoin Capex Club, wordt er expliciet toestemming gegeven voor het verstrekken van de gegevens aan de aangewezen Gegevensverwerker. Met andere woorden, XBTC Capex deelt uw gegevens met een automatisch aan u toegewezen bemiddelaar, die vervolgens belast is met de verwerking van uw gegevens.

  Als u vragen en zorgen heeft of een van uw gegevensgerelateerde rechten wilt uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met uw makelaar via de juiste communicatiekanalen die zij u ter beschikking hebben gesteld.

  Waarom wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken

  Zoals eerder vermeld, verzamelt en verwerkt xBitcoin Club alleen de minimale gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

  Hieronder staan de vereisten voor het verzamelen van uw persoonsgegevens:

 • Om uw account aan te maken: Zonder uw persoonlijke gegevens is het onmogelijk een Xbitcoin Capex App account voor u te openen. Daarom vragen wij uw geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming wanneer u uw gegevens invult in het registratieformulier.
 • Om met u te communiceren: Door ervoor te kiezen om via het formulier contact met ons op te nemen, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Als u ons een e-mail of een bericht stuurt via het contactformulier, moet u enkele persoonsgegevens verstrekken, zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek niet beantwoorden.
 • Om u op de hoogte te stellen van beperkte aanbiedingen: Met uw toestemming wil XBTC Capex u soms op de hoogte brengen van een beperkte promotie of speciale aanbieding waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Hiervoor moeten we uw gegevens verwerken.
 • Om onze website beter te maken: Xbtc Club heeft er een legitiem belang bij om haar website optimaal en nuttig te houden voor haar klanten. Daarom kunnen wij sommige van uw persoonsgegevens verwerken om gebieden voor verbetering te identificeren of updates van onze website te plannen.
 • Persoonlijke gegevens en cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om elke gebruiker en elk apparaat dat XBTC Capex Club bezoekt te identificeren. Ze verzamelen bepaalde gebruikersgegevens om ons te helpen begrijpen hoe de inhoud van onze website presteert en of er verbeteringen nodig zijn, zodat we onze klanten in de toekomst beter van dienst kunnen zijn.

  XBTC Capex gebruikt drie soorten cookies om informatie over zijn gebruikers te verzamelen.

  Essentiële cookies

  Deze functionele cookies maken sommige functies van onze website beschikbaar. Zonder deze cookies is uw ervaring met xBitcoin Club ernstig beperkt en werken sommige diensten helemaal niet op uw apparaat.

  Google Analytics Cookies

  Xbtc Club heeft ook een overeenkomst met Google, waardoor we Google Analytics kunnen gebruiken om de interactie van gebruikers met onze website beter te begrijpen. Via dit type cookie kunnen we zien hoe onze inhoud presteert, welke delen van onze website misschien verder geoptimaliseerd moeten worden en hoe we de Xbitcoin Capex App ervaring nog beter kunnen maken voor onze klanten.

  Cookies van derden

  De enige derde partij waarvan de cookies af en toe via een link binnen onze inhoud worden verspreid, zijn de makelaars waarnaar u willekeurig wordt verwezen.

  Opslag van persoonsgegevens

  Wij verzamelen alleen de minimale persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te verlenen. Geen van de gegevens die wij over gebruikers verzamelen wordt op onze servers opgeslagen.

  Wanneer u een account aanmaakt bij xBitcoin Club, wordt u doorverwezen naar een derde makelaar, naar wie wij uw gegevens doorsturen, met uw toestemming. Deze makelaar is verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken, ophalen, beschermen of verwijderen van uw gegevens.

  De makelaars waarmee xBitcoin Club affliatepartnerschappen heeft, respecteren de GDPR en andere privacywetgeving die relevant is voor hun werkgebied.

  Ondanks het bovenstaande raden wij u ten zeerste aan kennis te nemen van de specifieke privacyvoorwaarden waaronder uw gegevens worden verwerkt op de pagina Privacybeleid van uw makelaar.

  Bescherming van uw gegevens

  De expertise van ons ontwikkelingsteam en de langdurige professionele ervaring garanderen de hoogste veiligheidsnormen om de gegevens van de klanten te beschermen. Ons ontwikkelingsteam heeft alle nodige maatregelen genomen om de veiligheid van de gegevens van onze gebruikers tijdens het gebruik van onze website te garanderen. Desondanks verklaren wij dat uw gegevens niet zullen worden gedeeld met onbevoegde partijen. Mochten wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens met een derde partij te delen, dan zullen wij u daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en uw geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming vragen.

  De medewerkers van XBTC Capex houden zich aan strikte geheimhoudingsregels en zijn contractueel verplicht uw gegevens privé te houden. Uw gegevens mogen alleen aan het minimum aantal mensen van XBTC Capex Club die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van onze diensten en voor het functioneren van onze website en diensten worden blootgesteld.

  In zeldzame omstandigheden, na een verzoek van een overheidsinstantie of een derde organisatie, die het legitieme recht heeft, gebaseerd op de geldende wetgeving, kunnen wij uw gegevens vrijgeven om de wettelijke autoriteiten te gehoorzamen. Bijvoorbeeld als u betrokken bent bij een strafrechtelijk onderzoek en de betreffende autoriteiten officieel om informatie vragen over uw interactie met onze website.

  Elk verzoek van een derde partij zal grondig worden onderzocht om te bepalen of de geadresseerde van het verzoek een redelijke verwachting heeft om de gevraagde informatie te ontvangen en of de afzender wettelijke gronden heeft om deze informatie te ontvangen. Een volledig onderzoek zal worden uitgevoerd om de authenticiteit van het verzoek en de afzender ervan vast te stellen en of het verzoek zwaarder weegt dan het recht op privacy van onze gebruiker.

  Delen van persoonsgegevens

  Wij delen de gegevens van onze gebruikers niet met derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

  Onze gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat hun gegevens worden verwerkt door de Gegevensverwerker, waarvan de privacyvoorwaarden aanvullend worden bepaald op het door hen aangewezen platform. Bij het gebruik van de XBTC Capex Club website en het platform kunnen meerdere gegevensverwerkers betrokken zijn. Het webhostingbedrijf dat wij gebruiken om de Xbtc Club website te beheren kan bijvoorbeeld enige toegang hebben tot uw gegevens, zoals wettelijk vereist, evenals de makelaar waaraan wij u toewijzen bij registratie.

  Als persoonsgegevens van gebruikers worden gedeeld, gebeurt dat in overeenstemming met alle toepasselijke privacywetten.

  Gegevensgerelateerde gebruikersrechten

  De GDPR en andere privacywetgeving hebben een aantal fundamentele rechten gedefinieerd die alle gebruikers hebben met betrekking tot hun gegevens. Deze zijn als volgt:

 • Het recht op toegang: elke klant kan de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die van of over hem/haar zijn verzameld.
 • Het recht op correctie: elke cliënt kan de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker verzoeken sommige van zijn persoonsgegevens te wijzigen wanneer hij/zij meent dat deze onjuist zijn geregistreerd.
 • Het recht op beperking: gebruikers kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking ook verzoeken de toegang tot en de verwerking van sommige van hun persoonsgegevens in sommige gevallen tijdelijk te beperken, bijvoorbeeld tijdens een geschil.
 • Het recht op overdracht: gebruikers hebben ook het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen sommige of al hun gegevens aan een derde over te dragen op grond van de GDPR.
 • Het recht op verwijdering: de klant heeft ook het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken sommige of alle verzamelde persoonsgegevens te verwijderen. In dit geval moet de verantwoordelijke voor de verwerking alle andere derden die toegang hebben tot deze gegevens of er gegevens over bewaren, ervan in kennis stellen dat deze gegevens op verzoek van de gebruiker moeten worden verwijderd.
 • Het recht om een klacht in te dienen: als u van mening bent dat het verzamelen, verwerken, opslaan of enige andere behandeling van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacywetgeving in uw land, heeft u het recht een formele klacht in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteiten.
 • De gebruikers hebben bovendien het recht om:

 • hun toestemming voor het verzamelen van gegevens te weigeren of in te trekken;
 • het verzamelen van persoonlijke gegevens door xBitcoin Club uit rechtmatig belang te betwisten als zij kunnen aantonen dat hun recht op privacy zwaarder weegt dan de door het bedrijf voorgestelde gronden voor gegevensverzameling in juridisch bevredigende mate.
 • Afhankelijk van uw land en regio kunnen andere privacygerelateerde wetten van toepassing zijn. U bent meer dan welkom om contact met ons op te nemen als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over privacy en de behandeling van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen, niet later dan één kalendermaand na ontvangst ervan.

  Inhoud veranderen

  Alle inhoud op xBitcoin Club is onderhevig aan mogelijke veranderingen en herzieningen. Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht zodra ze live zijn op Xbtc Club. U bent verantwoordelijk voor het kennisnemen van de laatste versie van al onze overeenkomsten, zelfs als u niet op de hoogte bent gesteld van wijzigingen. Door xBitcoin Capex Club te blijven gebruiken stemt u in met al onze beleidsregels.

  Voor vragen over dit Privacybeleid of andere inhoud op xBitcoin Club kunt u de pagina Contacteer ons gebruiken om te zien hoe u ons kunt bereiken.