Integritetspolicy

Följande sekretesspolicy beskriver de metoder som xBitcoin Club använder för att samla in och behandla de uppgifter som våra kunder delar med sig av när de använder vår webbplats. Xbtc Club respekterar all tillämplig lagstiftning och samlar in och behandlar endast ett absolut minimum av uppgifter som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera korrekt, för vilket vi har ett legitimt intresse, definierat av nödvändigheten att upprätthålla arbetsflödet för de tillhandahållna tjänsterna.

Inledning

Syftet med sekretesspolicyn

Syftet med denna sekretesspolicy är att ge grundlig information om de metoder vi har infört för att samla in, lagra, använda och skydda din personliga information, samt att förklara vilka rättigheter du har i förhållande till denna information och dess användning.

De definierade juridiska termerna ska förstås enligt de definitioner som anges nedan i denna sekretesspolicy. Vänligen bekanta dig med följande termer och definitioner innan du fortsätter:

Definitioner

 • Personuppgifter: En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Definitionen är i linje med GDPR som beskriver den gällande lagstiftningen om skydd av personuppgifter.
 • Dataansvarig: Den juridiska person som bestämmer vilken typ av uppgifter som ska samlas in från användaren, vilka metoder för insamling av uppgifter som ska användas och i vilket syfte. I detta fall är xBitcoin Capex Club den registeransvarige.
 • Databearbetare: Den person, det företag eller annan enhet som hanterar användarens uppgifter på begäran av den personuppgiftsansvarige. En personuppgiftsansvarig kan arbeta med flera personuppgiftsbiträden samtidigt.
 • Behandling av personuppgifter: Alla möjliga åtgärder som använder användarens personuppgifter. Det handlar bland annat om att samla in, lagra, ändra, flytta, dela, radera uppgifter med mera.
 • GDPR: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 • Insamling av dina personuppgifter

  För att säkerställa att våra tjänster fungerar och är av hög kvalitet krävs det att vi samlar in vissa personuppgifter från dig. De viktigaste metoderna som XBTC Capex använder för att samla in uppgifter från sina användare är följande:

 • Kunden lämnar frivilligt några av sina uppgifter när han/hon använder vår webbplats:
 • Användarna lämnar rutinmässigt och med samtycke vissa av sina uppgifter när de använder XBTC Capex Club. Du kan till exempel göra det när du fyller i registreringsformuläret eller kontaktformuläret, där du måste ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Att frivilligt lämna in dina uppgifter i vårt registreringsformulär kommer att betraktas som ett effektivt, giltigt och informerat juridiskt samtycke som ges fritt.

 • Kunden delar med sig av vissa av sina uppgifter när den kommunicerar med xBitcoin Capex Club:
 • När du kontaktar oss eller begär våra tjänster kan det hända att du oavsiktligt lämnar vissa personuppgifter i samband med kommunikationen. Dessutom måste du också dela med dig av dina kontaktuppgifter så att vi kan svara på ditt meddelande. Observera att alla uppgifter som inte omfattas av tjänsterna eller som inte är nödvändiga för att xBitcoin Club-webbplatsen ska fungera, eller som kan vara irrelevanta för vår verksamhet, inte kommer att behandlas på något sätt.

 • Utvidare uppgifter som blir tillgängliga genom normal användning av webbplatsen:
 • Dessutom kan Xbtc Club också samla in vissa demografiska eller beteendemässiga uppgifter om kunder genom att använda cookies och liknande verktyg som ingår i vår webbplats. De insamlade uppgifterna kommer att användas kollektivt som en form av gruppidentifiering.

  Behandling av personuppgifter

  xBitcoin Capex Club samlar endast in personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att vår webbplats ska fungera, för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som vi annonserar till dig och för att analysera områden inom XBTC Capex som kan förbättras ytterligare. All insamling och behandling av uppgifter som sker i samband med Xbitcoin Capex App samordnas med alla tillämpliga lagar om skydd av privatlivet och kränker inte användarens rättigheter.

  xBitcoin Club samlar in och behandlar användaruppgifter på följande rättsliga grunder:

 • Avtal: Vi behöver samla in vissa av dina personuppgifter för att tillhandahålla vissa tjänster till dig, till exempel för att skapa ett konto.
 • Rättslig efterlevnad: GDPR och annan integritetsrelaterad lagstiftning kräver att XBTC Capex samlar in användardata.
 • Legitimt intresse: I vissa fall kan XBTC Capex Club ha en respektabel anledning att samla in dina personuppgifter som väger tyngre än dina rättigheter till skydd av privatlivet. I sådana fall måste xBitcoin Club dock kunna bevisa detta legitima intresse. Behandlingen är nödvändig för de legitima intressen som den registeransvarige eller en tredje part har, utom när dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter.
 • Konsensuell insamling: Vi kan också samla in vissa personuppgifter av andra skäl, men endast om du ger ditt uttryckliga samtycke till insamlingen av en viss typ av uppgifter.
 • Vi måste betona att Xbtc Club inte är den direkta databehandlaren och att Xbtc Club inte lagrar uppgifter på sina servrar. När en kund skapar ett konto hos xBitcoin Capex Club ges uttryckligt samtycke till att uppgifterna lämnas till den utsedda personuppgiftsbiträdet. Med andra ord delar XBTC Capex dina uppgifter med en automatiskt tilldelad mäklare som sedan ansvarar för behandlingen av dina uppgifter.

  Om du har frågor och funderingar eller vill utöva någon av dina datarelaterade rättigheter kan du kontakta din mäklare direkt via de lämpliga kommunikationskanaler som de har gjort tillgängliga för dig.

  Varför vi samlar in och behandlar personuppgifter

  Som tidigare nämnts samlar xBitcoin Club endast in och behandlar de minimiuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

  Nedan listas de nödvändiga förutsättningarna för att samla in dina personuppgifter:

 • För att skapa ditt konto: Det är omöjligt att öppna ett Xbitcoin Capex App-konto för dig utan dina personuppgifter. Därför ber vi om ditt informerade och uttryckliga samtycke när du fyller i dina uppgifter i registreringsformuläret.
 • För att kommunicera med dig: Genom att välja att kontakta oss via formuläret samtycker du uttryckligen till att vi använder dina uppgifter för de ovan nämnda syftena. Om du skickar ett e-postmeddelande eller ett meddelande till oss via kontaktformuläret måste du lämna vissa personuppgifter, till exempel ditt namn och din e-postadress. Utan dessa skulle det inte vara möjligt för oss att svara på din förfrågan.
 • För att meddela dig om begränsade erbjudanden: Med ditt samtycke kan XBTC Capex ibland vilja informera dig om en begränsad kampanj eller ett specialerbjudande som du kan vara intresserad av. Vi skulle behöva behandla dina uppgifter för att åstadkomma detta.
 • För att göra vår webbplats bättre: Xbtc Club har ett legitimt intresse av att hålla sin webbplats optimerad och användbar för sina kunder. Därför kan vi behandla vissa av dina personuppgifter för att identifiera områden som kan förbättras eller planera uppdateringar av vår webbplats.
 • Personuppgifter och kakor

  Cookies är små filer som används för att identifiera varje användare och enhet som använder XBTC Capex Club. De samlar in vissa användardata för att hjälpa oss att förstå hur innehållet på vår webbplats fungerar och om det behövs några förbättringar så att vi kan ge våra kunder en bättre service i framtiden.

  XBTC Capex använder tre huvudtyper av cookies för att samla in information om sina användare.

  Viktiga kakor

  Dessa funktionella cookies gör vissa funktioner på vår webbplats tillgängliga. Utan dem kommer din upplevelse av xBitcoin Club att vara starkt begränsad, och vissa tjänster kommer inte att fungera på din enhet alls.

  Cookies från Google Analytics

  Xbtc Club har också ett avtal med Google som gör att vi kan använda Google Analytics för att bättre förstå användarnas interaktion med vår webbplats. Genom denna typ av cookie kan vi se hur vårt innehåll fungerar, vilka delar av vår webbplats som kan behöva optimeras ytterligare och hur vi kan göra Xbitcoin Capex App-upplevelsen ännu bättre för våra kunder.

  Cookies från tredje part

  Den enda tredje part vars cookies ibland distribueras via en länk i vårt innehåll är de mäklare som du slumpmässigt har utsetts till.

  Lagring av personuppgifter

  Vi samlar endast in de minsta personuppgifter som krävs för att tillhandahålla våra tjänster. Ingen av de uppgifter vi samlar in om användarna lagras på våra servrar.

  När du skapar ett konto hos xBitcoin Club kommer du att hänvisas till en tredjepartsmäklare som vi skickar dina uppgifter till med ditt samtycke. Denna mäklare ansvarar för att lagra, behandla, hämta, skydda eller radera dina uppgifter.

  De mäklare som xBitcoin Club har partnerskap med respekterar GDPR och andra integritetslagar som är relevanta för deras verksamhetsområden.

  Trots detta rekommenderar vi starkt att du bekantar dig med de specifika sekretessvillkoren för hur dina uppgifter behandlas på din mäklares egen sida om sekretesspolicy.

  Skydda dina uppgifter

  Vårt utvecklingsteams expertis och långvariga yrkeserfarenhet garanterar högsta säkerhetsstandard för att skydda kundernas data. Vårt utvecklingsteam har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för våra användares uppgifter när de använder vår webbplats. Trots allt förklarar vi att dina uppgifter inte kommer att delas med obehöriga parter. Om vi skulle vara juridiskt skyldiga att dela dina uppgifter med en tredje part kommer vi alltid att meddela dig i förväg och begära ditt informerade och uttryckliga samtycke.

  XBTC Capex:s personal följer strikta sekretessregler och är enligt avtal skyldiga att hålla dina uppgifter privata. Dina uppgifter kan endast exponeras för det minsta antal personer från XBTC Capex Club som ansvarar för underhållet av våra tjänster och för att vår webbplats och våra tjänster fungerar.

  Under sällsynta omständigheter kan vi, efter en begäran från ett statligt organ eller en tredjepartsorganisation som har en legitim rättighet enligt gällande lagstiftning, lämna ut dina uppgifter för att lyda de rättsliga myndigheterna. Till exempel om du är inblandad i en brottsutredning och motsvarande myndigheter officiellt begär information om din interaktion med vår webbplats.

  Alla förfrågningar som tas emot av en tredje part kommer att undersökas noggrant för att avgöra om mottagaren av förfrågan har en rimlig förväntan på att få den begärda informationen och om adressaten har laglig grund för att ta emot den senare. En fullständig utredning kommer att genomföras för att fastställa äktheten hos begäran och dess avsändare och om den väger tyngre än vår användares rätt till integritet.

  Delning av personuppgifter

  Vi delar inga uppgifter om våra användare med tredje part utan kundens uttryckliga samtycke.

  Våra användare måste vara medvetna om att deras uppgifter kommer att behandlas av personuppgiftsbiträdet, vars sekretessvillkor kommer att fastställas ytterligare på deras utsedda plattform. Flera personuppgiftsbiträden kan vara inblandade i användningen av XBTC Capex Club:s webbplats och plattform. Det webbhotell som vi använder för att driva Xbtc Club-webbplatsen kan till exempel ha viss tillgång till dina uppgifter, i enlighet med lagens krav, liksom den mäklare som vi tilldelar dig vid registreringen.

  Om användarnas personuppgifter delas, sker det i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

  Datarelaterade användarrättigheter

  GDPR och annan integritetslagstiftning har definierat ett antal grundläggande rättigheter som alla användare har när det gäller sina uppgifter. De är följande:

 • Rätten till subjektsåtkomst: Alla kunder kan begära att den personuppgiftsansvarige ger dem tillgång till de personuppgifter som samlats in från eller om dem.
 • Rätt till rättelse: Alla kunder kan be den registeransvarige eller registerföraren att ändra vissa av deras personuppgifter i de fall de anser att de har registrerats felaktigt.
 • Rätt till begränsning: Användarna kan också begära att den personuppgiftsansvarige tillfälligt begränsar tillgången till och behandlingen av vissa av deras personuppgifter i vissa fall, till exempel under en tvist.
 • Rätt till överföring: Användare har också rätt att be den registeransvarige att överföra vissa eller alla sina uppgifter till en tredje part enligt GDPR.
 • Rätt till utplåning: Kunden har också rätt att begära att den registeransvarige raderar vissa eller alla insamlade personuppgifter. I detta fall måste den registeransvarige meddela alla andra tredje parter som kan ha tillgång till eller register över dessa uppgifter att de måste raderas enligt användarens begäran.
 • Rätten att lämna in ett klagomål: Om du anser att insamling, behandling, lagring eller annan hantering av dina personuppgifter strider mot integritetslagstiftningen i ditt land har du rätt att lämna in ett formellt klagomål till de ansvariga myndigheterna.
 • För övrigt har användarna rätt till:

 • Vägra eller återkalla sitt samtycke till datainsamling;
 • bestrida xBitcoin Club:s insamling av personuppgifter på grund av berättigat intresse om de kan bevisa att deras rätt till personlig integritet väger tyngre än företagets föreslagna grunder för insamling av uppgifter på ett rättsligt tillfredsställande sätt.
 • Andra integritetsrelaterade lagar kan gälla beroende på ditt land och din region. Du är mer än välkommen att kontakta oss om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om integritet och hanteringen av dina personuppgifter. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt, dock senast inom en kalendermånad efter att vi mottagit den.

  Ändring av innehållet

  Allt innehåll på xBitcoin Club kan komma att ändras och revideras. Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy utan att meddela kunden i förväg. Ändringarna kommer att träda i kraft omedelbart när de görs tillgängliga på Xbtc Club. Du ansvarar för att bekanta dig med den senaste versionen av alla våra avtal, även om du inte har underrättats om några ändringar. Din fortsatta användning av xBitcoin Capex Club innebär att du samtycker till alla våra avtal.

  Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller annat innehåll på xBitcoin Club, vänligen använd sidan Kontakta oss för att se hur du kan nå oss.